اسما

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

برگزاری پنل تخصصی تحلیل جنگ اقتصادی و ارزیابی پیامدهای آن

برگزاری پنل تخصصی تحلیل جنگ اقتصادی و ارزیابی پیامدهای آن

اقتصاد همواره یکی از ارکان مهم قدرت هرکشور در عرصه­ی بین الملل است. شرایط اقتصادی فعلی در دنیا و رقابت بر سر به­دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای تولید و عرضه از یک سو و اعمال فشار سیاسی با استفاده از قدرت اقتصادی بر دیگرکشورها از سوی کشورهای قدرتمندتر، این مهم را به یک جنگ تبدیل کرده است.

با توجه به نیاز اساسی کشور در رابطه با موضوع مطرح شده و تحریم­ها و پیامدهای آن، مدرسه­ی حکمرانی اسما در تاریخ 30 خرداد ماه 1398 پنل تخصصی تحلیل جنگ اقتصادی و ارزیابی پیامد های آن را  با حضور دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، دبیر شورای اقتصاد صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد. در این جلسه دانش پذیران مدرسه حکمرانی اسما با نگاهی تحلیلی و کاربردی به جنگ اقتصادی، با دیدی تحلیلی به مسائلی چون اقتصاد سیاسی ، تهدید ها و فرصت ها، شناخت تجربیات دیگر کشور ها، شناخت ابزار و راهکارهای مقابله، راه­های نفوذ، بررسی تجربیات تاریخی و … پرداختند.

برچسب:

اخبار مرتبط