اسما

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

اصول سیاست گذاری

خطی مشی یا policy  چیست؟
خطی مشی یا policy چیست؟

در نگاه اول برای شناخت هرچه بهر مفهوم احتیاج به برسی کلمه خطی مشی داریم که در زبان انگلیسی به معنی policy برای تعریف این مفهوم

ادامه مطلب